ชมรมการงานอาชีพ

ชมรมเพื่อการงานอาชีพ  ได้กำเนิดขึ้นตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของโรงเรียนที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำปัญญา  ทักษะชีวิต  สามารถดำรงชีพอยู่ในสังคมยุคปัจจุบันได้อย่างมีคุณภาพ  นักเรียนจึงต้องเตรียมความพร้อมมิเพียงแต่ด้านภาษาและวิชาความรู้  หากแต่ยังต้องฝึกฝนทักษะและกระบวนการในการทำงานที่จะพัฒนาผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่สังคมในยุคดิจิทัล   และก้าวสู่ความเป็น

พลโลกในศตวรรษที่ 21 อย่างมีคุณภาพ

INVENTOR

การเรียนรู้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆรอบตัวให้เกิดประโยชน์กับตนเอง  ครอบครัว  และสังคม

TECHNICIAN

เรียนรู้งานพื้นฐานทั่วไปที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน  เน้นให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจ  และมีทักษะเบื้องต้นในด้าน  งานไม้  งานไฟฟ้า  งานประปา  งานก่อสร้าง ฯลฯ  เกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน  รู้จักวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัวด้วยทักษะพื้นฐานในงานเหล่านี้ด้วยตนเอง

DIY

สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ตามความสนใจได้ด้วยตัวเราเอง  เรียนรู้แนวคิด (DIY) ที่จะช่วยต่อยอดความรู้  ความสนใจ  และทักษะการทำงานของผู้เรียน  โดยอาศัยจินตนาการ และการใช้ทรัพยากรรอบตัวให้เกิดประโยชน์สูงสุด  อีกทั้งตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับสินค้า และบริการ

SME

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการทำธุรกิจ  ไม่ว่าจะเป็นการบัญชี  การเงิน  การตลาด  การบริหารจัดการ  และองค์ความรู้ต่างๆที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการทำธุรกิจขนาดย่อม

Related links

ลิงค์ด่วน

รายชื่อผู้ติดต่อ

โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา

39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4 
Fax : (034)823 470

Email : info@sunflowerschool.ac.th

Site visits

ที่อยู่

© Sunflower Trilingual School 2020

  • google-maps-png-google-maps-icon-1600
  • purepng
  • sm_5b321ca7cfbef
  • youtube-play-button-transparent-png-15