ABOUT STS

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา

โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา (STS) เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน หลักสูตรภาษาอังกฤษ ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครของประเทศไทย โดยจัดการเรียนการสอน 3 ภาษา (ภาษาไทย, อังกฤษ และจีน) ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ทั้งนี้โรงเรียนมีจุดประสงค์ในการส่งเสริมสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนไม่เพียงแต่เป็นพลเมืองดีที่ มีส่วนร่วมในความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองของสังคม แต่ยังสามารถเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จและมีความสุขในทุกอาชีพในอนาคตของผู้เรียนเองด้วย

เราเชื่อว่าผู้เรียนทุกคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง จึงควรให้โอกาสพวกเขาได้เรียนรู้ ได้รับประสบการณ์จากกิจกรรมใหม่ ๆ และแสดงออกได้อย่างอิสระ  เราจึงกระตุ้นความสามารถในการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลเพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบความสามารถของตนเอง  อีกทั้งเรายังมุ่งมั่นที่จะสร้างรากฐานที่มั่นคงในการเรียนรู้อย่างอิสระ ซึ่งความสามารถเหล่านั้นจะติดตัวพวกเขาไปตลอดชีวิต

​        

โรงเรียนในเครือทานตะวันประกอบด้วยโรงเรียนอนุบาลทานตะวันและโรงเรียนทานตะวันไตรภาษา   เราเลือกดอกทานตะวันเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนเรา เพราะไม่ว่าจะพบเจอกับสถานการณ์ใดๆ ดอกทานตะวันก็พร้อมจะเผชิญหน้ากับแสงอาทิตย์เสมอ   เราหวังว่าผู้เรียนภายใต้การดูแลและการแนะนำของเราจะเปรียบเสมือนดอกทานตะวันที่จะเดินตามเส้นทางที่ถูกต้องเสมอ และเรายังหวังว่าผู้เรียนจะแสวงหาความรู้อย่างกระตือรือร้นและอิสระ เพื่ออนาคตที่สดใสของผู้เรียนในเครือทานตะวันทุกคน

 

​ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของเราในการริเริ่ม สนับสนุน และพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน  เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเติบโตเป็นคนดียิ่งขึ้น แม้ว่าจะเมื่อไหร่หรืออยู่ที่ใดก็ตาม

ประวัติโรงเรียน

 

            ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์  ประสบความสำเร็จในธุรกิจและกิจการอื่น ๆ  ท่านได้ก่อตั้ง "มูลนิธิชินเศรษฐวงศ์" เพื่อแสดงปณิธานของท่านว่า “ประชาชนที่ดีควรจะตอบแทนประเทศชาติด้วยความกตัญญู” วัตถุประสงค์พื้นฐานของมูลนิธิครอบคลุมทั้งสามด้าน ได้แก่ ศาสนา  สุขภาพและบริการสังคม และการศึกษา  ความมุ่งมั่นของดร.ขวัญทิพย์ ผู้อำนวยการของโรงเรียน ได้เป็นไปตามปณิธานของดร. ชิน ในด้านการศึกษา

 

         ดังนั้น โรงเรียนอนุบาลทานตะวันจึงก่อตั้งขึ้นในปี พุทธศักราช 2543  และก่อตั้งโรงเรียนทานตะวันไตรภาษาขึ้น เมื่อพุทธศักราช 2548

Dr. Chin Chinsettawong
Ms. Achara Chinsettawong
Founder of the Chinsettawong Foundation
 

สารจากประธานกรรมการ

 

“เรามีความเชื่อมั่นว่า  ถ้าจะให้ชีวิตประสบความสำเร็จ  มีความสุข  และสามารถทำประโยชน์ให้กับสังคม  จะต้องมีคุณสมบัติที่ดี 3 ประการ”


•    การศึกษา
•    คุณธรรม
•    สุขภาพและจิตใจที่ดี


   โรงเรียนในเครือทานตะวัน  ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิชินเศรษฐวงศ์  ซึ่งมีเป้าหมายหลัก  คือ  มุ่งมั่นในการช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติ  โดยการสอนและฝึกอบรมเยาวชนให้ได้รับคุณสมบัติทั้ง 3  ตั้งแต่เยาว์วัย เพื่อให้เป็นพลเมืองดี  นำความสำเร็จให้ตนเอง  และเป็นแกนนำในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต”

“การเน้นการสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ  ด้วยระบบและวิธีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน  ตามแนวมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  จะช่วยให้นักเรียนสามารถก้าวหน้าไปในทุกอาชีพและธุรกิจในอนาคตได้อย่างมั่นใจ  ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านักเรียนที่จบจากโรงเรียนที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในและต่างประเทศ”

ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์


ประธานกรรมการ  กลุ่มบริษัท UPC  และกลุ่มโรงเรียนทานตะวัน
สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สารจากผู้อำนวยการ


       ขอต้อนรับท่านผู้ปกครองและบุตรหลานของท่านสู่โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา  และขอขอบคุณที่ท่านให้โอกาสเราเป็นผู้อบรมเลี้ยงดูและพัฒนาบุตรหลานของท่าน  โรงเรียนตระหนักในความสำคัญของการจัดการศึกษาของเยาวชนไทยให้เด็กทุกคนสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพ  มีจิตสาธารณะ  และเติบโตเป็นเยาวชนที่ดีของสังคม


        คณะผู้ก่อตั้ง  ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรของโรงเรียน  จึงทุ่มเททั้งแรงกาย  แรงใจ  มุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  เพื่อให้บุตรหลานของท่าน  ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนในสถานที่ที่สมบูรณ์ด้วยบรรยากาศแห่งการเรียนรู้  เทคโนโลยีที่ทันสมัย  และเพียบพร้อมด้วยบุคลากรมืออาชีพที่เข้าใจผู้เรียน  สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับสากล

ดร.ขวัญทิพย์  ชินเศรษฐวงศ์
ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเรียน

วิสัยทัศน์


โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา มุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ของชุมชน พัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมนาปัญญา มีทักษะชีวิต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้ 3 ภาษา มีความรับผิดชอบต่อสังคม และภาคภูมิใจในความเป็นไทย พัฒนาครูให้เป็นบุคลากรวิชาชีพ มีคุณภาพ มุ่งมั่นในการสร้างความสาเร็จให้กับนักเรียนสู่ประชาคมโลก
พันธกิจ


 1. มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาวะที่ดี ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษ ห่างไกลสารเสพติด และเห็นคุณค่าในตนเอง

 2. มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

 3. มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในศตวรรษที่ 21

 4. มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิต และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 5. มุ่งส่งเสริมนักเรียนให้รักษ์ความเป็นไทย และมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

 6. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21

 7. มุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ตามคุณวุฒิหรือความถนัดอย่างมีคุณภาพ

 8. ส่งเสริม สนับสนุน ระบบบริหารจัดการ โดยเน้นหลักธรรมาภิบาล

 9. มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและสื่อเทคโนโลยีอย่างมีคุณค่า

 10. มุ่งมั่นพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดกรอบภูมิปัญญาท้องถิ่น

 11. มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก และความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา

 12. มุ่งมั่นส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาตอบสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษา
ปรัชญาของโรงเรียน


 • มุ่งพัฒนาเยาวชนให้มีความสมบูรณ์ สมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
 • ให้มีความรู้อันเป็นสากล เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
 • พัฒนาการเรียนรู้บนพื้นฐานที่สนองตอบต่อธรรมชาติและการพัฒนาตามวัยของนักเรียน
 • ให้อิสระในการเรียนรู้ตามศักยภาพและความสนใจที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล
 • บนมาตรฐานคุณภาพเดียวกัน ส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
เป้าหมาย


 1. นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและห่างไกลสารเสพติด และเห็นคุณค่า ในตนเอง

 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

 3. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในศตวรรษที่ 21

 4. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิต และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 5. นักเรียนรักษ์ความเป็นไทย และมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนและภาษาเพื่อนบ้าน

 6. กระบวนการจัดการเรียนรู้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

 7. บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ตามคุณวุฒิหรือความถนัดอย่างมีคุณภาพ

 8. ระบบการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

 9. ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และสื่อเทคโนโลยี ถูกใช้อย่างมีคุณค่า 5

 10. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดกรอบภูมิปัญญาท้องถิ่น

 11. เกิดความตระหนัก และความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา

 12. ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาตอบสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษา

  เอกลักษณ์โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา : โรงเรียนสามภาษา

  อัตลักษณ์โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา : เรียนรู้สามภาษา พัฒนาสู่สากล