การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลสำเร็จนั้นผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้สะท้อนสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียนตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

1. การตัดสินผลการเรียน


 1. ตัดสินผลการเรียนเป็นรายวิชาผู้เรียนต้องมีเวลาเรียนตลอดภาคเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดในรายวิชานั้น
 2. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินทุกตัวชีวัดและผ่านตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด
 3. ผู้เรียนต้องได้รับการตัดสินผลการเรียนทุกรายวิชา
 4. ผู้เรียนต้องได้รับการประเมินและมีผลการประเมินในระดับ“ ผ่าน” ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดในการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. การให้ระดับผลการเรียน


การประเมินให้ระดับผลการเรียนของโรงเรียนกำหนดเป็น 8 ระดับดังนี้คือ ในกรณีที่ไม่สามารถให้ระดับผลการเรียนเป็น 8 ระดับได้ให้ใช้ตัวอักษรระบุเงื่อนไขของผลการเรียนดังนี ้“มส” หมายถึงผู้เรียนไม่มีสิทธิ์เข้ารับการวัดผลปลายภาคเรียนเนื่องจากผู้เรียนมีเวลาไม่ตรนถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในแต่ละรายวิชา “ร” หมายถึงรอผลการตัดสินและยังตัดสินผลการเรียนไม่ได้เนื่องจากผู้เรียนไม่มีข้อมูลผลการเรียนรายวิชานั้นครบถ้วน ได้แก่ ไม่ได้วัดผลปลายภาคเรียนไม่ได้ส่งงานที่มอบหมายให้ทำซึ่งงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินผลการเรียนหรือมีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ประเมินผลการเรียนไม่ได้
3. การเปลี่ยนผลการเรียน


1. การเปลี่ยนผลการเรียน “0" โรงเรียนจะดำเนินการจัดให้มีการสอนซ่อมเสริมในมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสอบไม่ผ่านก่อนแล้วจึงสอบแก้ตัวได้ไม่เกิน 2 ครั้งถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการสอบแก้ตัวตามระยะเวลาที่โรงเรียนกำหนดจะอยู่ในดุลพินิจของโรงเรียนที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปอีก 1 ภาคเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้นการสอบแก้ตัวให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เป็น“ 1” ถ้าสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้วยังได้ระดับผลการเรียน“0” อีก สถานศึกษาจะแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผลการเรียนของผู้เรียนโดยปฏิบัติดังนี้

 1. ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนรายวิชานั้น
 2. ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมให้เรียนซ้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาใหม่ทั้งนี้อยู่ดุลพินิจของโรงเรียนในกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนวิชาใด
2. การเปลี่ยนผลการเรียน “ร” ให้ผู้เรียนดำเนินการแก้ไข“ ร” ตามสาเหตุเมื่อผู้เรียนแก้ไขปัญหาเสร็จแล้วให้ได้ระดับผลการเรียนตามปกติ (ตั้งแต่ 0-4) ถ้าผู้เรียนไม่ดำเนินการแก้ “ร” กรณีที่ส่งงานไม่ครบแต่มีผลการประเมินระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียนให้ผู้สอนนำข้อมูลที่มีอยู่ตัดสินผลการเรียนยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยจะอยู่ในดุลยพินิจของโรงเรียนที่จะขยายเวลาการแก้ “ร” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 2 ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้นเมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้เรียนซ้ำหากผลการเรียนเป็น “0” ให้ดำเนินการแก้ไขตามหลักเกณฑ์ 3. การเปลี่ยนผลการเรียน“ มส” การเปลี่ยนผลการเรียน“ มส” มี 2 กรณีดังนี้ 1. กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน“ มส” เพราะมีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 แต่มีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนในรายวิชานันสถานศึกษาจะดำเนินการให้เรียนเพิ่มเติมโดยใช้ชั่วโมงสอนซ่อมเสริมหรือใช้เวลาว่างหรือใช้วันหยุดหรือมอบหมายงานให้ทำจนมีเวลาเรียนครบตามที่กำหนดไว้ตามสำหรับรายวิชานั้นแล้วจึงให้วัดผลปลายภาคปีเป็นกรณีพิเศษผลการแก้“ มส” ให้ได้ระดับผลการเรียนไม่เกิน “1” การแก้“ มส” กรณีนี้ให้กระทำให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้นถ้าผู้เรียนไม่มาดำเนินการแก้“ มส” ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นี้ให้เรียนซ้ำยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาที่จะขยายเวลาการแก้“ มส” ออกไปอีกไม่เกิน 1 ภาคเรียนถ้าพ้นกำหนดนี้แล้วให้ปฏิบัติดังนี้
 1. ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ำในรายวิชานั้น
 2. ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมจะอยู่ในดุลพินิจของโรงเรียนให้เรียนซ้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่
2. กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน“ นส” และมีเวลาเรียนน้อยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมดสถานศึกษาจะดำเนินการดังนี้
 1. ถ้าเป็นรายวิชาพื้นฐานให้เรียนซ้ำในรายวิชานั้น
 2. ถ้าเป็นรายวิชาเพิ่มเติมจะอยู่ในดุลพินิจของโรงเรียนให้เรียนซ้ำหรือเปลี่ยนรายวิชาเรียนใหม่
ในนกรณีที่เปลี่ยนรายวิชาใหม่ให้หมายเหตุในระเบียนแสดงผลการเรียนว่าเรียนแทนรายวิชาใดการเรียนรายวิชาหากผู้เรียนได้รับการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว 2 ครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินให้เรียนรายวิชานั้นทั้งนี้จะอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการจัดให้เรียนในช่วงไตช่วงหนึ่งที่สถานศึกษาเห็นว่าเหมาะสมเช่นพักกลางวันวันหยุดชั่วโมงว่างหลังเลิกเรียนภาคฤดูร้อนเป็นต้น ในกรณีภาคเรียนที่ 2 หากผู้เรียนยังมีผลการเรียน “0” “ร” “มส” สถานศึกษาจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดเรียนปีการศึกษาถัดไปสถานศึกษาอาจเปิดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของผู้เรียนได้ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถดำเนินการเปิดสอนภาคฤดูร้อนได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดเป็นผู้พิจารณาประสานงานให้มีการดำเนินการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนของ 4. การเปลี่ยนผลการเรียน “มพ” กรณีผู้เรียนได้ผลการเรียน“ มผ” สถานศึกษาจะดำเนินการจัดสอนซ่อมเสริมให้ผู้เรียนทำกิจกรรมในส่วนที่ผู้เรียนไม่ได้เข้าร่วมหรือไม่ได้ทำจนครบถ้วนแล้วจึงเปลี่ยนผลการเรียนจาก“ มผ” เป็น“ ผู” ได้ทั้งนี้จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนนั้นๆยกเว้นมีเหตุสุดวิสัยจะอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาที่จะพิจารณาขยายเวลาออกไปไม่เกิน 1 ภาคเรียนสำหรับภาคเรียนที่ 2 จะดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในปีการศึกษานั้น
4. การสอนซ่อมเสริม


การสอนซ่อมเสริมสถานศึกษาจะดำเนินการดังต่อไปนี้

 1. ผู้เรียนมีความรู้ทักษะพื้นฐานไม่เพียงพอที่จะศึกษาในแต่ละรายวิชานั้นสถานศึกษาจะจัดการสอนซ่อมเสริมปรับความรู้ทักษะพื้นฐาน
 2. ผู้เรียนสามารถแสดงความรู้ทักษะกระบวนการหรือเจตคติคุณลักษณะที่กำหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัด / ผลการเรียนรู้ในการประเมินผลระหว่างเรียน
 3. ผู้เรียนที่ได้ระดับผลการเรียน "0" สถานศึกษาจะดำเนินการสอนซ่อมเสริมก่อนสอบแก้ตัว
 4. กรณีที่ผู้เรียนมีผลการเรียน“ มผ "สถานศึกษาจะดำเนินการสอนซ่อมเสริมในภาคฤดูร้อนเพื่อแก้ไขผลการเรียนทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษา
5. การเรียนชั้น


ผู้เรียนที่ไม่ผ่านรายวิชาจำนวนมากและมีแนวโน้มว่าจะเป็นปัญหาต่อการเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นสถานศึกษาอาจตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นได้ทั้งนี้ให้คำนึงถึงวุฒิภาวะและความรู้ความสามารถของผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนซ้ำชั้นมี 2 ลักษณะคือ

 1. ผู้เรียนมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยในปีการศึกษานั้นต่ำกว่า 1.00
 2. ผู้เรียนมีผลการเรียน 0, ร, มสเกินกึ่งหนึ่งของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษานั้นทั้งนี้หากเกิดลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือทั้ง 2 ลักษณะสถานศึกษาจะแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาหากพิจารณาแล้วไม่ต้องเรียนซ้ำจะอยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาในการแก้ไขผลการเรียน
6. การจบระดับการศึกษา


1 การจบระดับประถมศึกษา

 1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและรายวิชากิจกรรมเพิ่มเติมตามโครงสร้างเวลาเรียนที่หลักสูตรกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด
 2. ผู้เรียนต้องมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่สถานศึกษากำหนด
 3. ผู้เรียนมีผลการประเมินอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนระดับ“ ผ่าน” ขึ้นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
 4. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ระดับ“ ผ่าน” ขึ้นไปตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนศ
 5. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมิน“ ผ่าน” ทุกกิจกรรม
 6. ผู้เรียนต้องมีผลการทดสอบสมิทธิผลทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages) ไม่ต่ำกว่าระคับ A2
 7. ผู้เรียนต้องมีผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ไม่ต่ำกว่าระดับ 2
2 การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมโดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมตามที่สถานศึกษากำหนด
 2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 77 หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 66 หน่ายกิตและรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 11 หน่วยกิต
 3. ผู้เรียนต้องได้รับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า “1” ทุกรายวิชา
 4. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนในระดับ“ ผ่าน” ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
 5. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ “ผ่าน” ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
 6. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินในระดับ “ผ่าน” ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดทุกกิจกรรม
 7. ผู้เรียนต้องมีผลการทดสอบสมิทธิผลทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (The Common European Framework of Reference for Languages) ไม่ต่ำกว่าระดับ B1
 8. ผู้เรียนต้องมีผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ไม่ต่ำกว่าระดับ 3
 9. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาด้านภาษา (2 + 1 Summer Camp) ตามที่สถานศึกษาได้กำหนดอย่างน้อย 1 ครั้ง
3 การจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 1. ผู้เรียนเรียนรายวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติม 40 หน่วยกิต
 2. ผู้เรียนต้องได้หน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิตโดยเป็นรายวิชาพื้นฐาน 41 หน่วยกิตและรายวิชาเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
 3. ผู้เรียนต้องได้รับผลการเรียนไม่ต่ำกว่า“ 1” ทุกรายวิชา
 4. ผู้เรียนมีผลการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนในระดับ“ ผ่าน” ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
 5. ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในระดับ“ ผ่าน” ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด
 6. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีผลการประเมินในระดับ“ ผ่าน” ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดทุกกิจกรรม
 7. ผู้เรียนต้องมีผลการทดสอบสมิทธิผลทักษะกาษาอังกฤษตามกรอบ CEFR (The Cornumon European Framework of Reference for Languages) ไม่ต่ำกว่าระดับ B2 หรือคะแนนสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 450 หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5. 5 หรือ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550
 8. ผู้เรียนต้องมีผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) ไม่ต่ำกว่าระดับ 4 (แผนการเรียนอังกฤษ-จีน) หรือระดับ 3 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต, คณิต-อังกฤษ)
 9. ผู้เรียนต้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาด้านภาษา (24) Summer Camp) ตามที่สถานศึกษาได้กำหนดอย่างน้อย 1 ครั้ง
การตัดสินผลการเรียนเพื่อเลื่อนชั้นปีและการจบระดับการศึกษาผู้เรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินครบทั้ง 4 เกณฑ์ซึ่งสะสมมาจากการประเมินผลการเรียนระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียนในแต่ละปีการศึกษาและดำเนินการประเมินสรุปผลด้วยวิธีการหลากหลายเพิ่มเติมของคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย ถ้าผู้เรียนไม่ผ่านการประเมินเลื่อนชั้นปีให้ดำเนินการสอนซ่อมเสริมแล้วทำการประเมินผลจนผู้เรียนสามารถผ่านเกณฑ์การประเมินที่สถานศึกษากำหนดให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาถัดไปหรือจัดให้เรียนซ้ำชั้นในปีการศึกษาถัดไปแล้วแต่กรณี
7. การเทียบโอนผลการเรียน


โรงเรียนทานตะวันไตรภาษากำหนดแนวทางการเทียบโอนผลการศึกษาดังนี้

 1. ผู้ขอเทียบโอนต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของโรงเรียนทานตะวันไตรภาษาโดยดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนในภาคเรียนแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็น
 2. จำนวนกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาจำนวนหน่วยกิตที่จะรับเทียบโอนและอายุของผลการเรียนที่จะนำมาเทียบโอนให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษาทั้งนี้เมื่อเทียบโอนแล้วผู้ขอเทียบโอนต้องมีเวลาเรียนอยู่ในโรงเรียนนี้ไม่น้อยกว่า 1 ภาคเรียน
 3. การเทียบโอนผลการเรียนจะดำเนินการในรูปของคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนจำนวน 3-5 คน
 4. การเทียบโอนผลการเรียนให้ดำเนินการดังนี้
 • คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการของสถานศึกษากำหนดจำนวนรายวิชานานหน่วยกิตที่ให้ผู้เรียนสามารถขอเทียบโอนได้ในการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนทานตะวันไตรกาษาซึ่งยึดถือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพ. ศ. 2560) ทั้งนี้ผู้เรียนจะต้องเหลือรายวิชาที่จะต้องศึกษาในโรงเรียนนี้อีกอย่างน้อย 1 ภาคเรียนก่อนจบระดับการศึกษา
 • คณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนของสถานศึกษาจัดสร้างเครื่องมือสำหรับการเทียบโอนผลการเรียนและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน
 • คณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนทำการเทียบโอนผลการเรียนให้ผู้เรียนดังนี้ผู้เรียนย้ายสถานศึกษาเป็นการเทียบโอนผลการเรียนเดิมที่ผู้เรียนศึกษามาก่อนเข้าศึกษาในสถานศึกษานี้
1. ให้ดำเนินการให้เสร็จในภาคเรียนแรกที่ผู้เรียนเข้าศึกษาในสถานศึกษานี้ 2. ให้เทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา 3. ผู้เรียนยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรขอเทียบโอนความรู้ตามรายวิชาตามหลักสูตรโรงเรียนทานตะวันไตรภาษาซึ่งยึดถือตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงพ. ศ. 2560) ตามจำนวนรายวิชาที่กำหนดไว้ในระเบียบการเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนทานตะวันไตรภาษาให้ผู้เรียนยื่นคำร้องพร้อมเอกสารที่นำมาขอเทียบโอนและเอกสารการศึกษาที่ได้รับมา (ถ้าผู้เรียนมี) 4. คณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนพิจารณาหลักสูตรและหลักฐานเอกสารเดิมของผู้เรียนเพื่อเปรียบเทียบหลักสูตรที่เรียนมากับหลักสูตรของโรงเรียนทานตะวันไตรภาษาในรายวิชาที่ขอเทียบโอนถ้ามีจุดประสงค์และเนื้อหาสาระตรงกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ให้รับเทียบโอนได้และให้ได้ระดับผลการเรียนตามที่ได้มาใช้ในกรณีผู้เรียนย้ายสถานศึกษาแต่ถ้าเป็นกรณีเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาต่างระบบให้คณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนพิจารณาว่าควรยอมรับผลการเรียนเดิมหรือไม่ถ้าไม่ยอมรับก็ต้องประเมินให้ใหม่ด้วยวิธีการต่างๆที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการเทียบโอนแล้วการให้หน่วยกิตให้เป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตรของสถานศึกษานี้ 5. ในกรณีที่ผู้เรียนไม่มีเอกสารหลักฐานการศึกษาเดิมมาแสดงคณะกรรมการดำเนินการเทียบโอนผลการเรียนจัดให้มีการประเมินความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้เรียนใหม่ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง / ตัวชี้วัด / ผลการเรียนของรายวิชาที่ผู้เรียนขอเทียบหรือหลักสูตรที่ผู้เรียนนำมาขอเทียบโอนผลมีความสอดคล้องของจุดประสงค์และเนื้อหาสาระของหลักสูตรที่ขอเทียบไม่ถึงร้อยละ 60 ผู้เรียนที่ผ่านการประเมินจะได้รับการเทียบโอนผลการเรียนให้โดยได้ระดับผลการเรียนตามที่ประเมินได้และให้หน่วยการเรียน (หน่วยน้ำหนักเป็นไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตรของสถานศึกษานี้ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินจะไม่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียน

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน

Quick Links

            Facebook Feed          

What students are saying

STS-G8.2-13 - Rinyaphat-f+.jpg

Sunflower Trilingual School is my second home. I've been studying here for 8 years - studying here is full of fun! STS always create new experiences for me and develop me in many ways.

Rinyaphat Triratana

Grade 8/2

TEST
HSK

Hanyu Shuiping