การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนต้องอยู่บนหลักการพื้นฐานสองประการคือการประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียนและเพื่อตัดสินผลการเรียนในการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนให้ประสบผลสำเร็จนั้นผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาและประเมินตามตัวชี้วัดเพื่อให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้สะท้อนสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ผลการประเมินเป็นข้อมูลและสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียนตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

1. 学习成果评估


在判断学生各个方面的学习成果时,包括阅读,分析思维,写作,优秀品质和课外活动,我们主要关注每位学生的发展。 学生在各方面的数据会在每个学期定期更新。 如有必要,将提供重考课程,以提高学生的潜力。

小学

 1. 学生旷课率不得超过总学时的80%。

 2. 教师针对各个指标对学生进行评估,学生的评估成绩必须要达到学校的标准。

 3. 各科教师针对每项学习成果对学生进行评估。

 4. 教师针对阅读,分析思维,写作,优秀品质和课外活动对学生进行评估,学生的评估成绩必须达到学校的标准。

中学

 1. 每门学科都要评估学习成果。学生须在整个学期都有出勤记录,旷课率最高不得超过每个科目总出勤率的80%。

 2. 教师针对各个指标对学生进行评估,学生的评估成绩必须要达到学校的标准。

 3. 各科教师针对每项学习成果对学生进行评估。

 4. 教师针对阅读,分析思维,写作,优秀品质和课外活动对学生进行评估,学生的评估成绩必须达到学校的标准。

考虑到小学和中学的升学问题,如果学生被认为能力不够但差距不大,那么学校会帮助他们提升自己的水平,并为他们安排重考,因为学校就应该为学生打开升学的通道。 然而,对于诸多科目都不及格的学生,更高难度的学习对他们来说很容易产生问题。因此,学校委员会应该讨论并考虑不要让这样的学生升入更高的年级。整个讨论的过程会基于学生的心智成熟度,知识和能力水平。
2. 评分标准


在对学习结果进行评分时,我们将评分定为8个等级:

4分 (非常优秀)——获得总成绩的 80%-100%

3.5分(优秀) ——获得总成绩的 75%-79%

3 (不错) ——获得总成绩的 70%-74%

2.5 (良好) ——获得总成绩的 65%-69%

2 (尚可) ——获得总成绩的 60%-64%

1.5 (一般) ——获得总成绩的 55%-59%

1 (及格) ——获得总成绩的 50%-54%

0 (不及格) ——获得总成绩的 0%-49%

 1. 学生在各科目中获得1-4分则视为“及格”。

 2. 在对学生的阅读能力、分析能力、写作能力和优秀品质的评价中,评价结果分为“优秀”、“良好”和“及格”。

 3. 课外活动评估将按照学校标准,根据学生的出勤记录、活动表现以及作业情况,分为“及格”和“不及格”。
3. 毕业标准


学校根据基础教育核心课程设定了标准化的毕业标准将毕业分为3个级别,即小学,初中和高中,如下:

3.1 小学毕业标准

 1. 根据基础教育核心课程,学习者已完成课程大纲中概述的必修课程,副修课程及课外活动。

 2. 学生必须根据学校的评估标准通过必修课程。

 3. 学生必须根据学校标准“通过”阅读,分析思考以及写作的成绩考评。

 4. 学生必须根据学校标准来通过对理想特征的评估。

 5. 学生必须参加课外活动及根据学校标准来“通过”评估。

3.2 初中毕业标准

 1. 学生须完成必修课程和副修课程,其中包括66个学分的必修课程和根据学校规定的副修课程。

 2. 学生必须取得不少于77个学分,其中包括66个学分的必修课程和11个学分的副修课程。

 3. 学生必须根据学校标准通过了阅读、分析思维和写作评估。

 4. 学生必须根据学校标准将“通过”所需特征的评估结果。

 5. 学生必须参加课外活动,并根据学校标准通过评估结果。

3.3 高中毕业标准

 1. 学生须完成不少于81学分的必修课和选修课,其中包括41个单元的必修课和40个选修课。

 2. 学生必须取得不少于77个学分,其中包括41个单元的必修课程和36个单元的选修课程。

 3. 学生必须根据学校标准通过了阅读,分析思维和写作评估。

 4. 学生必须根据学校标准将“通过”所需特征的评估结果。

 5. 学生必须参加课外活动,并根据学校标准通过评估结果。
5. 学分抵免


学分抵免是将正规教育,非正规教育和非正规教育中学习者的知识,技能和经验的评估结果作为学校教育的一部分,具有如下实用指南;

 1. 申请学分抵免的学员必须在第一学期登入成绩之前注册为学生。
 2. 申请学分抵免的学员必须参与课程,并且在第一学期之前根据学校课程从注册课程中取得评估结果。
 3. 学员可以要求学习其他教育机构的一些课程,并在学校课程管理委员会和学术部门的考虑下抵免其成绩。
 4. 学分抵免将由3至5名成员组成的成绩转移委员会运作。
 5. 如果学习者要求从不同课程抵免。 委员会应:
 • 考虑抵免科目与目标和内容相对应的现有课程不低于60%。

 • 如果标准1不适用,则应在进入适当级别之前通过预测试/分级测试对学习者进行评估。

 • ·在知识,技能,经验转移的情况下,在考虑学习线索之前,应使用各种评估工具证明(如果有)考虑这些因素。将评估以学分为单位转移,提供的等级和学分单元对应于基础学校课程。

เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน

Quick Links

            Facebook Feed          

What students are saying

STS-G8.2-13 - Rinyaphat-f+.jpg

Sunflower Trilingual School is my second home. I've been studying here for 8 years - studying here is full of fun! STS always create new experiences for me and develop me in many ways.

Rinyaphat Triratana

Grade 8/2