SCHOOL SERVICES

งานแบบเรียนและเครื่องแบบ


เปิดจำหน่ายที่อาคารอำนวยการ วันจันทร์ พุธ และวันศุกร์ ในช่วงเวลาดังนี้

ช่วงเช้า 07.30 - 10.00 น.

ช่วงเย็น 15.00 - 16.30 น.
งานพยาบาล


งานพยาบาลเป็นงานที่ให้บริการทางด้านสุขภาพของนักเรียนที่มีอาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย ในกรณีที่ต้องการรักษาเพิ่มเติม ทางโรงเรียนจะส่งต่อโรงพยาบาลในความร่วมมือ (โรงพยาบาลนครธน) เพื่อดูแลต่อไป ทั้งนี้งานพยาบาลยังคลอบคลุมถึงการดูแลสุขภาพของนักเรียนในภาพรวม ให้มั่นใจว่านักเรียนจะมีพัฒนาการแข็งแรงสมวัย
งานศูนย์ภาษา


ศูนย์ภาษาจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลผู้เรียนที่มีความจำเป็นต้องเพิ่มพูนทักษะด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย (ศูนย์ TAL) ภาษาจีน (ศูนย์ CAL) และภาษาอังกฤษ (ศูนย์ ESL) โดยผู้เรียนจะได้รับการทดสอบทักษะด้านภาษาทั้งสามภาษาก่อนเข้าเรียน เพื่อประเมินความพร้อมในการเข้าเรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาต่อไป
งานโภชนาการ


งานโภชนาการโรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ดูแลการให้บริการด้านอาหารและเครื่องดิ่มภายในโรงเรียน โดยยึดมาตรฐานตามเกณฑ์โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเหรียญทอง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรียนและผู้รับบริการจะได้รับอาหารที่สะอาด ปลอดภัย และสารอาหารครบถ้วนตามเกณฑ์
ห้องคอมพิวเตอร์


ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และใช้เป็นศูนย์สอบวัดประเมินทักษะด้านภาษาระดับสากล อาทิ HSK CEFR

ระเบียบในการใช้ห้องคอมพิวเตอตร์

 • ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาบริเวณห้องเรียน
 • ดูแลรักษาและเก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกครั้ง แจ้งครูผู้สอนทุกครั้งเมื่อพบเห็นอุปกรณ์ชำรุดหรือเสียหาย
 • ไม่ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ หรือดาวน์โหลดโปรแกรมลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนได้รับอนุญาต
 • ปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องคอมพิวเตอร์
งานแนะแนว


งานแนะแนว หมายถึง กระบวนการศึกษาที่ช่วยให ้บุคคลได้รู้จักตนเองและเข้าใจตนเอง และสิ่งแวดล้อม สามารถนำตนเองและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ ปฏิบัติตนให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม การแนะแนวไม่ใช่การแนะนำ แต่เป็นการช่วยเหลือ ให้เค้าสามารถช่วยตนเองได้

หลักการบริการแนะแนว

 1. บริการศึกษาข้อมูลเป็นรายบุคคล
 2. บริการให้คำปรึกษา
 3. บริการแนะนำการวางตัวบุคคล
 4. บริการข้อมูลข่าวสาร
 5. บริการการติดตามและประเมิณผล

การบริการให้คำปรึกษา แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

 1. ให้คำปรึกษาด้านการเรียน ได้แก่ การวางแผนการเรียน การเลือกวิชาเรียน การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ การเตรียมตัวสอบ และการเตรียมพร้อมการทำงาน
 2. ให้คำปรึกษาด้านการศึกษาต่อเพื่อการประกอบอาชีพ ได้แก่ การวางแผนการศึกษาต่อ การวางแผนประกอบอาชีพ การหาแหล่งงาน การสำรวจอาชีพ และการเตรียมตัวเริ่มทำงาน
 3. ให้คำปรึกษาในเรื่องส่วนตัวและสังคม ได้แก่ การรู้จักและเข้าใจตนเอง การวางแผนการดำเนินชีวิต การพัฒนาบุคลิกภาพและอุปนิสัย
งานบริการข้อมูลข่าวสาร


ผู้ปกครองและนักเรียนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆของโรงเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน (http://www.sunflowerschool.ac.th) สำหรับการดูข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน ขอบข่ายการสอน ขอบข่ายการสอบ ตารางเรียน ฯลฯ จำเป็นต้องใส่รหัสประจำตัวนักเรียนเพื่อเข้าสู่ระบบ
การตรวจสอบผลการเรียน


 1. เข้าเว็บไซต์ของโรงเรียน (http://www.sunflowerschool.ac.th) โดยสามารถเปลี่ยนภาษาได้ที่สัญลักษณ์ "ENITH" บริเวณมุมบนด้านซ้าย
 2. เลือกไอคอน “ตรวจสอบผลการเรียน” โดยจะขึ้นหน้าต่างให้กรอกเลขประจำตัวนักเรียน และรหัสผ่าน

ตัวอย่าง รหัสประจำตัวนักเรียน 00999

รหัสผ่าน 03/06/2546 (วันที่/เดือนเกิด/ปีเกิดของนักเรียน)
ตารางสอบ


 • เข้าไปที่เว็บไซต์โรงเรียน http://www.sunflowerschool.ac.th โดยสามารถเปลี่ยนภาษาได้ที่สัญลักษณ์ "ENITH" บริเวณมุมบนด้านซ้าย
 • เลือกไอคอน “ตารางสอบ” บริเวณซ้ายมือบนหน้าเว็บไซต์
 • ตารางสอบจะขึ้นให้ดาวน์โหลดตามระดับชั้นของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เลือก “download” ระดับชั้นของนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

เลือก “download” ระดับชั้นของนักเรียน

ระดับประถมศึกษา

เลือก “download” ระดับชั้นของนักเรียน
ห้องสมุด


ห้องสมุดของโรงเรียนเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ 07:30 น. - 16:30 น

โดยนักเรียนที่มาใช้บริการจะต้องมีบัตรประจำตัวนักเรียนทุกครั้ง

สิ่งพิมพ์ที่สามารถยืมได้จากห้องสุด ได้แก่

หนังสือทั่วไป

วารสารเก่า

ประเภทสิ่งพิมพ์ที่ไม่สามารถยืมออกจากห้องสมุดได้ ได้แก่

หนังสืออ้างอิง

หนังสือพิมพ์และนิตยาสารปัจจุบัน

วารสาร

บทความ

บริการอินเทอร์เน็ต

นักเรียนต้องลงชื่อที่เคาน์เตอร์ห้องสมุดทุกครั้งเมื่อมีการใช้อินเทอร์เน็ตของโรงเรียน

นักเรียนต้องแสดงบัตรนักเรียนหรือบัตรประชาชนทุกครั้งเมื่อมีการใช้อินเทอร์เน็ต

ห้ามผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดเข้าเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม

ห้ามผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดเล่นเกมทุกชนิด

หลังจากใช้อินเทอร์เน็ตเสร็จสิ้นแล้ว ผู้ใช้บริการสามารถรับบัตรคืนได้ที่เคาน์เตอร์ห้องสมุด

ระเบียบการยืมหนังสือ :

1. จำนวนหนังสือที่ยืม

นักเรียน เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน และบุคลากรของโรงเรียน สามารถยืมหนังสือได้ครั้งละไม่เกิน 2 เล่มเป็นระยะเวลา 7 วัน

ครูที่ยืมหนังสือเพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนสามารถยืมหนังสือได้ไม่เกิน 10 เล่มต่อภาคเรียนและต้องคืนหนังสือเหล่านั้นภายใน 1 สัปดาห์ก่อนเริ่มภาคเรียนถัดไป

 1. ขั้นตอนการยืมแลละการคืนหนังสือ

ผู้ยืมจะต้องใช้บัตรนักเรียนหรือบัตรประจำตัวประชาชนในการยืมหนังสือ โดยการแสดงบัตรและยืมหนังสือกับบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ก่อนนำหนังสือออกจากห้องสมุด

ก่อนยืมหนังสือผู้ยืมควรสำรวจสภาพของหนังสือก่อน หากพบความชำรุดเสียหาย กรุณาแจ้งบรรณารักษ์ มิฉะนั้นผู้ยืมปัจจุบันจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ส่งคืนหนังสือที่ยืมมาในวันที่กำหนด โดยต้องอยู่ในสภาพดีไม่มีความเสียหาย มิฉะนั้นผู้ยืมจะต้องซื้อชดใช้ให้ใหม่

ผู้ยืมไม่สามารถยืมหนังสือเล่มเดียวกันได้มากกว่า 2 ครั้ง

การยืมและการคืนหนังสือต้องใช้บัตรของผู้ยืมเท่านั้น
 1. การคืนสิ่งพิมพ์ล่าช้า

สำหรับหนังสือทั่วไป หากส่งคืนเกินกำหนด จะเสียค่าปรับเล่มละ 2 บาทต่อวัน

 1. การละเมิดอื่นๆ

หนังสือที่ค้างชำระหรือมีค่าปรับที่สูงเกินไป อาจนำไปสู่การไม่ได้รับอนุญาตให้ยืมหนังสือในครั้งต่อไป ในกรณีที่มีการฉีกขาดหรือขโมยสิ่งพิมพ์ในห้องสมุดจะพิจารณาลงโทษตามระเบียบของโรงเรียน

 1. กรณีหนังสือสูญหาย

ให้ซื้อหนังสือเล่มเดียวกันและส่งคืนภายใน 1 สัปดาห์

ในกรณีที่แจ้งหลังวันครบกำหนด ผู้ยืมจะถูกเรียกเก็บค่าปรับ

 1. ข้อปฏิบัติในการใช้ห้องสมุด

แต่งกายเรียบร้อย

ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มทุกชิดเข้าบริเวณห้องสมุด

เมื่ออ่านหนังสือทุกประเภทเสร็จแล้ว ให้นำไปไปจัดเก็บไว้ที่เดิม

ไม่โยกย้ายโต๊ะและเก้าอี้

ไม่ส่งเสียงดังหรือวิ่งในห้องสมุด

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องสมุดอย่างเคร่งครัด

ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของห้องสมุด จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้อำนวยการทราบเป็นรายบุคคล

บรรณารักษ์ของห้องสมุดจะเป็นผู้บังคับใช้กฎระเบียบของห้องสมุดอย่างเคร่งครัด
การรักษาความปลอดภัย


เนื่องด้วยโรงเรียนมีพื้นที่กว้างขวางที่จะให้นักเรียนได้วิ่งเล่น ออกกำลังกาย และพักผ่อนตามอัธยาศัย โรงเรียนจึงตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนจึงมีมาตรการการรักษาความปลอดภัย ดังนี้

 1. จัดครูเวรเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลนักเรียนช่วงเช้า กลางวัน และเย็น
 2. รถของผู้ปกครองทุกคันจะต้องติดสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์โรงเรียนในเครือทานตะวัน หากต้องการสติ๊กเกอร์เพิ่มเติม สามารถซื้อได้ที่ธุรการในราคา 50 บาทต่อแผ่น สำหรับรถคันใดไม่มีสติ๊กเกอร์ ผู้ขับขี่จะต้องแลกบัตรประจำตัวประชาชนต่อผู้รักษาความปลอดภัยก่อนเข้าประตูโรงเรียนทุกครั้ง เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้ผู้ปกครองนำเอกสารอนุญาต มอบให้ผู้รับการติดต่อลงชื่อ และมอบให้ผู้รักษาความปลอดภัย จึงสามารถรับบัตรประชาชนคืนและนำนักเรียนออกจากโรงเรียนได้
 3. เมื่อนักเรียนเข้ามาในโรงเรียนแล้ว จะไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกบริเวณโรงเรียน
 4. ผู้ปกครองที่รับ – ส่งนักเรียน จะต้องรับ – ส่งนักเรียนในบริเวณโรงเรียนเท่านั้น
 5. โรงเรียนไม่อนุญาตให้นักเรียนกลับบ้านด้วยตนเอง หากไม่มีผู้ปกครองมารับ หรือไม่ได้รับแจ้งและได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
 6. เพื่อความสะดวกและความปลอดภัยของนักเรียน กรุณารับ – ส่งนักเรียนบริเวณที่โรงเรียนกำหนด
รถทุกคันที่เข้ามาติดต่อ กรุณาจอดรถบริเวณที่โรงเรียนกำหนดให้

Quick Links

            Facebook Feed          

What students are saying

STS-G8.2-13 - Rinyaphat-f+.jpg

Sunflower Trilingual School is my second home. I've been studying here for 8 years - studying here is full of fun! STS always create new experiences for me and develop me in many ways.

Rinyaphat Triratana

Grade 8/2

School Services