ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6)

โรงเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ (ยกเว้นกลุ่มสาระภาษาไทย) และเสริมภาษาจีนทุกวันโดยการศึกษาระดับนี้เน้นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้านสนองตอบความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพมีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยีทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์1ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพมุ่งพัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตนสามารถเป็นผู้นำและผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่างๆโดยโรงเรียนได้จัดแผนการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนสามความถนัดและความสนใจ 3 แผนการเรียน ได้แก่

  1. เบผนการเรียนเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

  2. แผนการเรียนเน้นคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ

  3. แผนการเรียนเน้นภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน

ในปีการศึกษา 2562 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษาได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และใช้หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ในระดับชั้น ป.1, ป.2 ป.4 ป.5, ม.1. ม.2, ม.4 และ ม.5

ลิงค์ด่วน

รายชื่อผู้ติดต่อ

โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา

39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4 
Fax : (034)823 470

Email : info@sunflowerschool.ac.th

Site visits

ที่อยู่

© Sunflower Trilingual School 2020

  • google-maps-png-google-maps-icon-1600
  • purepng
  • sm_5b321ca7cfbef
  • youtube-play-button-transparent-png-15