HSK & CEFR TEST

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK)

 

ก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านกาษาโรงเรียนทานตะวันไตรภาษาได้รับแต่งตั้งเป็นศูนย์สอบเพื่อวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน HSK, และภาษาอังกฤษ TOEIC และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเป็นศูนย์สอบ TOEFL Junior

 

เป้าหมายและโครงการพัฒนา

การสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK คือการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมาตรฐานสากลสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาที่สองจัดโดยสำนักงานเผยแพร่ภาพจีนระหว่างประเทศประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตั้งแต่ปีพ. ศ. 2543 มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งสำนักงานกรุงเทพได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจัดสอบการวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK ในเขตกรุงเทพฯ

 

ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2553 สำนักงานเผยแพร่ภาษาจีนระหว่างประเทศได้เปลี่ยนระบบการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK เป็นระบบใหม่โดยแบ่งการสอบออกเป็นสองส่วนคือสอบข้อเขียนและการพูด

การสอบข้อเขียนแบ่งออกเป็น 6 ระดับดังนี้

  • ระดับที่ 1 สำหรับผู้สอบที่เข้าใจคำศัพท์และประโยคภาษาจีนง่าย ๆ เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 150 คำ

  • ระดับที่ 2 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องง่าย ๆ ในชีวิตประจำวันเรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 300 คำ

  • ระดับที่ 3 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารเรื่องความเป็นอยู่การศึกษาการทำงานและท่องเที่ยวในประเทศจีนเป็นต้นเรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 600 คำ

  • ระดับที่ 4 สำหรับผู้สอบที่สามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารในหัวข้อที่กว้างขวางขึ้นและสามารถสื่อสารกับผู้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างคล่องแคล่วเรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 1, 200 คำ

  • ระดับที่ 5 สำหรับผู้สอบที่สามารถอ่านเข้าใจภาษาจีนจากหนังสือพิมพ์และนิตยสารจีนฟังเข้าใจรายการโทรทัศน์และภาพยนตร์จีนและสามารถพูดภาษาจีนในที่สาธารณะได้เรียนรู้คำศัพท์มาแล้วอย่างน้อย 2500 คำ 

  • ระดับที่ 6 สำหรับผู้สอบที่สามารถฟังและท่านข่าวสารภาษาจีนได้อย่างดีสามารถสื่อสารความคิดเห็นของตัวเองด้วยปากเปล่าหรือการเขียนเป็นภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่วเรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีน 5000 คำขึ้นไป

การสอบพูดแบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ

-ระดับต้น

-ระดับกลาง

-ระดับสูง

ผู้ที่สมัครสอบข้อเขียนระดับ 4 ขึ้นไปสามารถสมัครสอบพูดได้การสมัครสอบข้อเขียนและสอบพูดจะต้องสมัครสอบแยกกัน

 

ประโยชน์ของการสอบ HSK

1. เพื่อใช้รับนักศึกษาใหม่ใช้แบ่งห้องเรียนตามระดับความรู้และยกเว้นการเรียน

2. เพื่อใช้คัดคนเข้าทำงานฝึกอบรมและเลื่อนตำแหน่ง

3. เพื่อใช้วัดมาตรฐานของผู้สอบเองว่ามีความรู้ภาษาจีนอยู่ที่ระดับใด

4. เพื่อสถานศึกษาใช้วัดมาตรฐานการสอนของสถาบันตัวเอง

กรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย

The Common European Framework of Reference for Language (CEFR)

 

การวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล ได้แก่ The Common European Framework of Reference for Language (CEFR)  เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของประเทศไทย

 

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีทิศทางที่เป็นเอกภาพในการดำเนินกหนี้เป้าหมายการเรียนรู้และการพัฒนาที่เทียบเคียงได้กับมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติกระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดให้ใช้กรอบอ้างอิงทางกาษาของสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages CEFR) เป็นกรอบความคิดหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤนกรอบอ้างอิงทางกามาจองสหภาพยุโรป (The Common European Framework of Reference for Languages: CEFIR) คือมาตรฐานการประเมินความสามารถทางภาษาที่สหภาพยุโรปจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้การสอนและการประเมินภาษาที่สองหรือภาษาต่างประเทศในปี ค.ศ.๒๐๐๒  สภาแห่งสหภาพยุโรปได้กำหนดให้ใช้กรอบอ้างอิง CEFR ในการพรางสอบความสามารถทางภาษาปัจจุบันทรอนข้างยิ่ง CEFR ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นมาตรฐานในการจัดลำดับความสามารถทางภาษาของแต่ละบุคคล CEFR ให้จำแนกผู้เรียนออกเป็น ๓ กลุ่มหลักและแบ่งเป็น ๖ ระดับความสามารถ ดังนี้

Quick Links

            Facebook Feed          

What students are saying

Sunflower Trilingual School is my second home. I've been studying here for 8 years - studying here is full of fun! STS always create new experiences for me and develop me in many ways.

Rinyaphat Triratana

Grade 8/2

ทั้งนี้ในแต่ละระดับได้กำหนดความสามารถในการใช้ภาษาไว้ดังนี้

การใช้ CEFR เป็นกรอบความคิดหลักในการเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ / การพัฒนาโดยใช้ระดับความสามารถ 6 ระดับของ CEFR เป็นเป้าหมายการพัฒนาผู้เรียนในแต่ละระดับทั้งนี้ในเบื้องต้นโรงเรียนทานตะวันไตรภาษากำหนดเป้าหมายการพัฒนาระดับความสามารถทางภาษาของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไว้ดังนี้

ลิงค์ด่วน

รายชื่อผู้ติดต่อ

โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา

39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4 
Fax : (034)823 470

Email : info@sunflowerschool.ac.th

Site visits

ที่อยู่

© Sunflower Trilingual School 2020

  • google-maps-png-google-maps-icon-1600
  • purepng
  • sm_5b321ca7cfbef
  • youtube-play-button-transparent-png-15