สารจากผู้อำนวยการโรงเรียน

ขอต้อนรับสู่โรงเรียนสามภาษาอาณาจักรแห่งการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะชีวิตของผู้เรียนภายได้ภารกิจหลักคือการให้การศึกษาและอบรมให้ผู้เรียนเป็นผู้มีวินัยใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรมจึงได้ออกแบบและจัดการศึกษาโดยให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้และให้ความสำคัญกับผู้เรียนเพื่อนำไปสู่อัตลักษณ์ของโรงเรียนคือเรียนรู้สามภาษาพัฒนาสู่อาเซียนอย่างไรก็ตามขอเรียนว่าการศึกษานั้นจำเป็นต้องวางรากฐานให้มั่นคงการก้าวเล็กๆไปในทิศทางที่ถูกต้องจะช่วยให้ประสบความสำเร็จในก้าวที่สำคัญของชีวิตเราจะจับมือกันและเดินไปด้วยกันอย่างมั่นคง

ดร. ขวัญทิพย์ ชินเศรษฐวงศ์

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษา)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้อำนวยการโรงเรียนทานตะวันไตรภาษา

นางเสาวภาคย์  จิรบวร

รองผู้อำนวยการ

ยินดีต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านเข้าสู่รั้วโรงเรียนทานตะวันไตรกษา  แหล่งเรียนรู้ที่มีเป้าหมายสำคัญในการจัดการศึกษาเพื่อ

ดร. ขวัญทิพย์ ชินเศรษฐวงศ์

 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (พัฒนศึกษา)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้อำนวยการโรงเรียนทานตะวันไตรภาษา

ขอต้อนรับสู่โรงเรียนสามภาษาอาณาจักรแห่งการเรียนรู้เพิ่มพูนทักษะชีวิตของผู้เรียนภายได้ภารกิจหลักคือการให้การศึกษาและอบรมให้

Dr. Shao Limin

Head of Chinese Department

21世纪要求学习者具备“ 4C ”能力,即沟通能力(Communication)合作能力(Collaboration),思辨 ...

ลิงค์ด่วน

รายชื่อผู้ติดต่อ

โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา

39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4 
Fax : (034)823 470

Email : info@sunflowerschool.ac.th

Site visits

ที่อยู่

© Sunflower Trilingual School 2020

  • google-maps-png-google-maps-icon-1600
  • purepng
  • sm_5b321ca7cfbef
  • youtube-play-button-transparent-png-15