THEMATIC LEARNING
2020_0529_16431900-Pano-2.jpg

หน่วยการเรียนรู้

หน่วยการเรียนรู้ของโรงเรียนทานตะวันไตรภาษา

เพื่อให้ทันกับโลกแห่งการศึกษาที่มีการแข่งขันอย่างรวดเร็ว  โรงเรียนทานตะวันไตรภาษาภูมิใจในการสอนนักเรียนโดยผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลายและเทคนิคการสอนในศตวรรษที่ 21 หนึ่งในสิ่งสำคัญสำหรับปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนทานตะวันไตรภาษา คือการเข้าถึงโดยผ่านหน่วยการเรียนรู้ของโรงเรียน

 

การเรียนรู้ผ่านหน่วยการเรียนรู้ต่างๆ จะเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง ซึ่งผู้เรียนจะเรียนรู้จากประสบการณ์ เพื่อเป็นทิศทางนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างแท้จริง

 

การเรียนรู้ผ่านหน่วยการเรียนรู้ของโรงเรียน เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีสามารถดึงดูดผู้เรียนเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ที่ใกล้ตัว เชื่อมโยงประสบการณ์ชีวิตของผู้เรียน ความสนใจ  และความรู้ที่มีอยู่ส่งเสริมทัศนคติเชิงบวกให้ผู้เรียนเพื่อปรับปรุงและนำไปสู่ความสำเร็จของผู้เรียน

 

หน่วยการเรียนรู้เหล่านี้ เป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่น่าตื่นเต้น ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจการเชื่อมโยงของวิชาต่างๆ  ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของการบูรณาการที่หลากหลาย  และแสดงให้เห็นถึงสาระสำคัญของการเรียนรู้  การเรียนรู้ผ่านหน่วยการเรียนรู้ ทำให้เราสามารถปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียนให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ได้กำหนดหน่วยการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 4 หน่วยการเรียนรู้ ที่แสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และค่านิยมที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เรียนของเรา ให้กลายเป็นพลเมืองที่มีความรอบรู้ทั้งในประเทศและสังคมโลก

What students are saying

20488.jpg

Sunflower Trilingual School has done so much for me. Without the excellent teachers, environment and the opportunities provided, I wouldn’t be standing here as who I am right now. Sunflower Trilingual School has made me to become confident in being myself, and I am proud to say that I’ve made the right choice in studying at this school.

Amm Liu

Grade 12

Amazing Thailand

เรียนรู้อย่างองค์รวมในเรื่องราวของประเทศไทย  ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม  ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ถ่ายทอดกันมารุ่นสู่รุ่น อันเป็นเอกลักษณ์สำคัญของประเทศไทย รวมไปถึงภูมิประเทศ  สถานที่สำคัญ ระบบเศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง และประวัติศาสตร์ที่ส่งผลต่อวิถีการ