ปรัชญาการศึกษา

        มุ่งพัฒนาเยาวชนให้มีความสมบูรณ์ สมดุลทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้มีความรู้อันเป็นสากล เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ พัฒนาการเรียนรู้บนพื้นฐานที่สนองตอบต่อธรรมชาติและการพัฒนาตามวัยของนักเรียน ให้อิสระในการเรียนรู้ตามศักยภาพและความสนใจที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล บนมาตรฐานคุณภาพเดียวกัน ส่งเสริมให้เยาวชนได้พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

 

เป้าหมาย

 1. นักเรียนมีสุขภาวะที่ดี ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติดให้โทษและห่างไกลสารเสพติด และเห็นคุณค่า ในตนเอง

 2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

 3. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในศตวรรษที่ 21

 4. นักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ มีทักษะชีวิต และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

 5. นักเรียนรักษ์ความเป็นไทย และมีทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีนและภาษาเพื่อนบ้าน

 6. กระบวนการจัดการเรียนรู้มีความทันสมัย สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

 7. บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ตามคุณวุฒิหรือความถนัดอย่างมีคุณภาพ

 8. ระบบการบริหารจัดการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

 9. ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และสื่อเทคโนโลยี ถูกใช้อย่างมีคุณค่า 5

 10. สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดกรอบภูมิปัญญาท้องถิ่น

 11. เกิดความตระหนัก และความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและสถานศึกษา

 12. ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ และยกระดับมาตรฐานสถานศึกษาตอบสนองนโยบายปฏิรูปการศึกษา

 13. เอกลักษณ์โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา : โรงเรียนสามภาษา

 14. อัตลักษณ์โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา : เรียนรู้สามภาษา พัฒนาสู่สากล

ลิงค์ด่วน

รายชื่อผู้ติดต่อ

โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา

39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4 
Fax : (034)823 470

Email : info@sunflowerschool.ac.th

Site visits

ที่อยู่

© Sunflower Trilingual School 2020

 • google-maps-png-google-maps-icon-1600
 • purepng
 • sm_5b321ca7cfbef
 • youtube-play-button-transparent-png-15