สารจากรองผู้อำนวยการโรงเรียน

ยินดีต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียนทุกท่านเข้าสู่รั้วโรงเรียนทานตะวันไตรกษา  แหล่งเรียนรู้ที่มีเป้าหมายสำคัญในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้วยการธบรมนักเรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีระเบียบวินัย  มีทักษะชีวิต  และจิตสาธารณะเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม สมตามคำขวัญโรงเรียน  "รู้ล้ำ ทำได้มั่นในคุณธรรมนำตนพัฒนาไตรภาษาก้าวไกล” โรงเรียนทานตะวันไตรภาษาคำนึงถึงผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 จึงได้ใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งให้ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้พัฒนาความสามารถได้ตามศักยภาพให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์คิดอย่างมีระบบคิดอย่างมีวิจารณญาณผู้เรียนสามารถคิดได้ปฏิบัติได้

นางเสาวภาคย์  จิรบวร

รองผู้อำนวยการ

ลิงค์ด่วน

รายชื่อผู้ติดต่อ

โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา

39/10 หมู่ 4 ถนนเอกชัย - เศรษฐกิจ ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 Tel : (034)494 823-6, (084)439 8162-4 
Fax : (034)823 470

Email : info@sunflowerschool.ac.th

Site visits

ที่อยู่

© Sunflower Trilingual School 2020

  • google-maps-png-google-maps-icon-1600
  • purepng
  • sm_5b321ca7cfbef
  • youtube-play-button-transparent-png-15